MIDNIGHT SHIFT, THE
#1(? - ?, 1968)

*George (Werenka) Whitfield (V)
*Ed (Paniazak) Jeffries (G, V)
*Kenny Mose (B, V)
*Bob Colone (D, V)

#2(?, 1968 - Early 1969)

*George Whitfield (V)
*Ed Jeffries (G, V)
*Ken Victor (B, V) The Fybb
*Bob Colone (D, V)

Changed name to Thomas Blood.