BOBBY RIGG & THE CHEVELLES
(? - 1967)

*Donny Hartman (G, V)
*Jack Smolinski (B)
*Bobby Rigg (D, V)

Alpena, MI